Metropolitan Methodios Visits the Metropolis of Neapolis and Stavroupolis